Triết lý trong kinh doanh

Triết lý trong kinh doanh

  • Chuẩn mực đạo đức: Trung thực là thước đo cao nhất cho những giá trị sau cùng.

  • Tôn trọng lời hứa: Luôn nỗ thực thực hiện cam kết trong mọi hoạt động.

  • Giao tiếp trọn vẹn: Sản phẩm được lựa chọn là thông điệp truyền thông mạnh mẽ nhất trong giao tiếp.

  • Khám phá cốt lõi : Không ngừng phấn đấu, không ngừng  cải thiện, không ngại khó khăn. Luôn chủ động tìm hiểu  nguyên nhân cốt lõi và động lực then chốt trong việc tìm  kiếm các giải pháp trong kinh doanh
  • Gắn kết trọn vẹn: Kế thừa văn từ cha ông để lại “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” Đoàn kết hữu ái, lấy kết quả làm trọng tâm cho các mục tiêu kinh doanh.